Guru & Tendik

Jarajan Guru dan Tenaga Pendidik MTSN 1 JOMBANG

Drs. Purnomo, M.Pd.I
Miftachul Djinan
M. Basuki Rochmat H
Luluk Nur Faizah
Endang Susilowati
Mimik Mahmudatin
Upit Nur Fitriyah
Frindi Antika Sari
Hijratul Mufaridah
Lilik Kurniati Rahayu

MADRASAH HEBAT BERMARTABAT

Ofiice: Jl. Prof Moh. Yamin No. 56 Jombang